phongmarketing  
 
 
 
 
 
Trưng cầu ý kiến
Quan điểm marketing của bạn
Mark theo Philip kotler
Marketing hiện đại
Marketing truyền thống
Marketing theo ý thích

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ download
Thống kê
Đang trực tuyến :
Tổng lượt truy cập : 27921163
Trang chủ  »  Newspaper - Báo giấy  »  Bảng báo giá quảng cáo Báo Thể Thao Việt Nam
Link hữu ích: Dịch vụ marketing trọn gói   Thiết kế Quảng cáo    Kiến thức thương hiệu
Bạn đang tìm kiếm một đơn vị thiết kế nhận diện uy tín, thử xem link dưới đây:
THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU - Click here
 

Bảng báo giá quảng cáo Báo Thể Thao Việt Nam

Phat hanh vaøo caùc ngaøy thöù 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaø Chuû nhaät, goàm 16 trang, khuoân khoå 29 x 42 cm, in ñoàng thôøi taïi Haø Noäi, TP HCM, Ñaø Naüng, Caàn Thô, Ñaklak, Khaùnh Hoaø, giaù baùn: 2.900ñ/ tôø. Phaùt haønh toaøn quoác vôùi soá löôïng 200.000baûn/kyø ñöôïc phaân boå nhö sau: Caùc tænh phía Baéc: 50%, caùc tænh phía Nam: 35%, caùc tænh mieàn Trung: 15%. 

b¸o thÓ thao viÖt Nam

®èi víi c¸c ®¬n vÞ cã s¶n phÈm ®¨ng qu¶ng c¸o lµ c«ng ty viÖt nam

 

I/B¸o thÓ thao hµng ngµy

Ph¸t hµnh vaøo caùc ngaøy thöù 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaø Chuû nhaät, goàm 16 trang, khuoân khoå 29 x 42 cm, in ñoàng thôøi taïi Haø Noäi, TP HCM, Ñaø Naüng, Caàn Thô, Ñaklak, Khaùnh Hoaø, giaù baùn: 2.900ñ/ tôø. Phaùt haønh toaøn quoác vôùi soá löôïng 200.000baûn/kyø ñöôïc phaân boå nhö sau: Caùc tænh phía Baéc: 50%, caùc tænh phía Nam: 35%, caùc tænh mieàn Trung: 15%. 

 

Trang

Kích côõ phim

Trang ruoät (4 maøu)

Trang ruoät (ñen traéng)

Caû trang

26cm x 38cm

24.000.000 VNÑ

11.000.000 VNÑ

½ trang ngang

26cm x 19cm

12.000.000 VNÑ

  5.500.000  VNÑ

½ trang ñöùng

19cm x 26cm

14.400.000 VNÑ

 6.600.000 VNÑ

¼ trang doïc

13cm x 19cm

     6.000.000 VNÑ

2.800.000VNÑ

¼ trang ngang

19cm x 13cm

     7.200.000 VNÑ

3.300.000VNÑ

Côõ

9 x 13 ngang

 

1.300.000VNÑ

Côõ

4,5cm x 13 cm

 

 650.000VNÑ

Côõ

4,5 cm x 6 cm

 

  350.000VNÑ

Rao vÆt

 

 

         10.000 VN§/ cm2

Ch©n trang

26cm x 3,5cm

      27.000 VN§/ cm2

         12.000 VN§/ cm2

 

* Gía treân aùp duïng cho 01 laàn ñaêng quaûng caùo (®· cã VAT)

* Baûng giaù treân chöa tính chi phí thieát keá maãu.

* Thôøi haïn giao phim: - Tröôùc 5 ngaøy (ñoái vôùi Baùo TTHN vaø Tuaàn Baùo TTVN)

* Thôøi haïn hoaõn, huyû : - Tröôùc 05 ngaøy ra baùo (ñoái vôùi taát caû caùc aán phaåm)

§Þa chØ :  

* Toà soạn  : Số 05 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội                                      

Click To Booking Click Here để liên hệ bảng giá mới nhất và booking quảng cáo. Click To Booking
ĐÁNH GIÁ
Ngày tạo: 15/06/2012
Số lần xem: 11474
Đánh giá:
( 7182 Rates )
3.1 trên 10 của 7182 votes. 7313 lượt xem trang này. phongmarketing.com
Trang chủ Lưu trang này Quay lại Đầu trang
NHẬN XÉT
Bảng báo giá quảng cáo Báo Sài Gòn Tiếp Thị
ADVERTISING RATE (BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO) THOI BAO KINH TE VIETNAM 2016 cho FDI
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO VIETNAM ECONOMIC TIME , DN Việt Nam 2016
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO VIETNAM ECONOMIC TIMES, FDI, ODA - 2016
Bảng báo giá quảng cáo Báo Tiếp Thị Gia Đình
Bảng giá quảng cáo Báo diễn đàn doanh nghiệp
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO TUỔI TRẺ NGÀY - 24h
Bảng báo giá quảng cáo BÁO CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG
Bảng báo giá quảng cáo Báo Cần Thơ
Bảng báo giá quảng cáo Tạp chí Không Gian sống
Bảng báo giá quảng cáo Báo Nhân Dân
Bảng báo giá quảng cáo Báo Sinh viên Việt Nam
Bảng báo giá quảng cáo Tạp chí Món Ngon Việt Nam
Báo giá quảng cáo người đẹp việt nam.
Bảng báo giá quảng cáo Báo phụ nữ việt nam
Bảng báo giá quảng cáo báo thời trang trẻ
Báo giá quảng cáo Báo Sài Gòn time
Bảng báo giá quảng cáo Báo sài gòn time
Bảng báo giá quảng cáo Báo doanh nhân sài gòn
Bảng báo giá quảng cáo Báo đầu tư
Bảng báo giá quảng cáo Báo Bóng Đá
Bảng báo giá quảng cáo Báo Công An Nhân Dân
Bảng báo giá quảng cáo Báo Sài Gòn Giải Phóng
Bảng báo giá quảng cáo Nhật Báo Sài Gòn Giải Phóng
Bảng báo giá quảng cáo Báo Phụ Nữ
Bảng báo giá quảng cáo Báo Việt Nam News
Bảng báo giá quảng cáo Báo Tư vấn tiêu dùng
Bảng báo giá quảng cáo Thời báo kinh tế sài gòn
Bảng báo giá quảng cáo Báo Hà Nội Mới
Bảng giá quảng cáo Báo Sài gòn tiếp thị 2011 - 2012
Bảng giá quảng cáo Thời báo kinh tế Việt Nam, 2011 -2012, danh cho doanh nghiệp Việt Nam
Bảng giá quảng cáo Báo Lao động 2013 - 2014
Bảng giá quảng cáo Thế giới Doanh nhân 2008 - 2009
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM 2008
Báo phụ nữ Việt Nam 2008
TUỔI TRẺ NGÀY 2008
Báo Giá Quảng Cáo Báo giấy Báo Công thương 2008 - 2009
Thế giới Thương mại Cuối tuần - bảng báo giá quảng cáo 2008 - 2009
Quảng cáo trên phiếu đặt báo Báo SGTT
Báo Sài gòn tiếp thị tự giới thiệu
Thời báo kinh tế Sài gòn tự giới thiệu
Biểu giá quảng cáo Báo Thanh niên 2008
Báo phụ nữ thủ đô 2008
 
 
 
 
 
 
 
 

Các dịch vụ được cung cấp: Quảng cáo trực tuyến, lập kế hoạch truyền thông, Bảng giá thiết kế nhận diện thương hiệu,
tư vấn phát triển thương hiệu, thiết kế quảng cáo, thiết kế website,
viết bài PR, đặt Banner quảng cáo trên web này:

Liên hệ Dịch vụ truyền thông qua Điện thoại: 0909130042 - 84.8. 22 16 35 02

Liên hệ Booking: booking@phongmarketing.com 

Thư, bài viết của độc giả xin gửi về email: banbientap@phongmarketing.com

Ghi rõ nguồn thông tin nếu lấy bài từ website này. Điều hành bởi Cty CP Quảng cáo Mỹ Việt - nhận diện thương hiệu Myvietbrand (NVSP) - Powered by WebMyViet